Syfte & ansvar

En samfällighetsförening är en sammanslutning av delägare i gemensamma tillgångar och är ålagd att följa SFL - "Lagen om förvaltning av samfälligheter".

För en fastighet som ingår i en samfällighetsförening är medemskapet obligatoriskt. Verksamhetens omfattning fastslogs då föreningen ursprungligen bildades.

I Mystängens samfällighet ingår:

  • Områdets gator och gångbanor med tillhörande belysning.
  • Sophantering och förrådslokaler.
  • Internt avlopps- och dagvattennät samt vattenmätarna i respektive fastighet.
  • Områdets kabel-TV-nät.
  • Lekplatser, fotbollsplan och övriga aktivitetsytor.
  • Gräsmattor och planteringar utanför privata tomtgränser.

Något annat får inte bekostas av föreningen, framförallt som en följd av att husägare inte kan välja att träda ur föreningen, utan har enligt SFL solidarisk betalningsskyldighet för de förvaltningskostnader som uppstår.

12 jun, 2022
Avatar

Robbin Hultgren