Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

$1 Firma

Föreningens firma är Mystängens samfällighets förening.

$2 Samfälligheter 

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet i enlighet med anläggningsbeslut meddelat 1995-02-22, dnr 122/94.

§3 Grunderna för förvaltningen 

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

$4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5 Styrelse, säte, sammansättning 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborgs kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

$6 Styrelse val  

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall, förutom styrelsens ordförande, 2 ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista 

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 1 vecka före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

Avgång 

Avgår styrelseledamot före valperiodens utgång, skall kompletteringsval för återstående mandatperiod ske vid nästa ordinarie stämma. Om fler än 2 ledamöter avgår, sammankallas extra föreningsstämma för kompletteringsval.

§8 Styrelse beslutförhet 

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Protokoll

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelseförvaltning 

Styrelsen har att i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt tillvarata dess intressen Det åligger styrelsen särskilt: att handha och på betryggande sätt förvalta föreningens medel och övrig egendom, att ha fulla ansvaret för föreningens bokföring, att efter efter beslut enligt 51 § lagen om förvaltning av samfälligheter uppta lån i föreningens namn att inför domstol och andra myndigheter föra föreningens talan, att avge årsredovisning över föreningens verksamhet och ekonomi.

Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

§10 Revision 

För granskning av föreningens räkenskaper, styrelsens årsredovisning och förvaltning utser 2 revisorer med 1 suppleant. Revisionsberättelsen skall avges senast två veckor efter det styrelsen överlämnat sin årsredovisning till revisorerna.

§11 Räkenskapsperiod  

Föreningens räkenskapsperiod skall vara kalenderår.

§12 Underhålls- och förnyelsefond  

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 1 högst 3 % av anläggningskostnaden 4 miljoner i 95-års kostnadsläge.

§13 Föreningsstämma 

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under mars månad inom Göteborgs kommun på tid och plats som styrelsen bestämmer. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall årsredovisning jämte revisionsberättelse samt förslag till utgifts- och inkomstbudget finnas tillgängliga för granskning. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst en femtedel av medlemmarna med angivande av ärende begär sådan stämma.

§14 Kallelse till stämma 

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och skall ske senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga såvida de ej översänts till medlemmarna. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag inom området.

§15 Motioner  

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari före föreningsstämman. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 Dagordning vid ordinarie stämma  

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman,
 2. val av sekreterare för stämman,
 3.  val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
 4.  upprättande av röstlängd,
 5.  fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning,
 6.  styrelsens årsredovisning,
 7.  revisorernas berättelse,
 8.  fastställande av resultat- och balansräkningar,
 9.  beslut om disposition av föreningens vinst- eller förlust,
 10.  fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter,
 11.  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd,
 12.  fastställande av arvode åt styrelse och revisorer,
 13. val av styrelse och styrelseordförande
 14. val av revisorer,
 15.  val av valberedning,
 16.  övriga frågor,
 17.  meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§17 Valberedning  

För val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter skall finnas en valberedning bestående av fem ledamöter. Dessa väljs på ordinarie föreningsstämma, då en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande, för tiden intill nästkommande ordinarie föreningsstämma hållits.

§18 Stämmobeslut  

Vid föreningsstämma gäller:
 att varje fastighet berättigar en röst, att omröstningen sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs, att såsom stämmans beslut gäller den mening som erhåller de flesta rösterna, att vid lika röstetal val avgörs genom lottning men i andra frågor har ordförande vid stämman utslagsröst, att styrelseledamot ej får delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder, för vilka vederbörande är ansvarig, eller i beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen eller val av revisorer och revisionssuppleanter, att ärende som ej varit upptaget på föredragningslistan ej skall avgöras på stämman, att den som underlåtit att fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt. att ifråga om omröstning gäller i övrigt reglerna i 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

§20 Protokollsjustering  

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.


Dessa stadgar har antagits vid sammträde 22 februari 1995.
Ove Persson
(Sammanträdesledare)

17 jun, 2022
Avatar

Robbin Hultgren