Ordningsregler

Samfällighet innebär i vårt fall att vi alla har ett gemensamt ekonomiskt och ordningsmässigt ansvar för kabel TV, icke tomtavgränsade ytor, gator och sophämtning. Det finns alltså inga trädgårdsmästare som ordnar planteringarna, och ingen vaktmästare som städar upp i soprummet om någon slängt sopor på golvet.

För allas trevnad måste alla följa ett antal enkla regler och rutiner:

Städdagar/kontinuerligt underhåll av gemensamma ytor

 • Samfällighetens styrelse arrangerar varje år två städdagar (vår/höst) då minst en medlem ur varje hushåll förväntas ställa upp under en heldag, efter bästa förmåga. Städdagsarbete kan innebära att man klipper häckar, skurar soprum, rensar brunnar, krattar etc. Styrelsen meddelar städdagarnas tidpunkter via Mystängen Info. De hushåll som inte ställer upp med någon resurs alls, får inte 500:- i återbäring/städdag. Styrelsen delar ut de uppdrag som skall utföras och kontrollerar närvaron. De som inte kan närvara på städdagen kan, om de i god tid i förväg meddelar styrelsen, få ett uppdrag som utförs innan städdagen. Vid slutfört uppdrag skall någon i styrelsen meddelas och även godkänna detta

Soprum/avfall

Inom Mystängen används källsortering.

 • Rent papper, metall och glas läggs i därför avsedda behållare i miljörummen.
 • Bioavfall i därför avsedda behållare i soprummen.
 • Övriga hushållssopor samt papp, wellpapp, plast etc. i sopkärlen.
 • Skrymmande avfall som t.ex. TV-apparater, datorer, möbler och stora kartonger skall slängas på miljöstationerna, t.ex. Tagenetippen. Detsamma gäller kemikalier och annat miljöfarligt avfall.
 • Pappkartonger av mindre format kan slängas i ordinarie avfallskärl, men skall naturligtvis först vikas ihop, så att minsta möjliga volym utnyttjas.
 • Låt heller inte små barn, som kanske inte ens når att öppna kärlen, agera “sopgubbar” eller “sopgummor”.
 • Det är strängeligen förbjudet att slänga grenar, gräs, buskar och annat på marken utanför samfällighetens område. Varje husägare ansvarar själv för hanteringen av det trädgårdsavfall som uppkommer. Vid vissa av städdagarna kan sådant avfall läggas i de containers som hyrts in. Dock först sedan allt avfall från de allmänna ytorna avyttrats.

Lämna soprummen i det skick som du själv vill finna dem i nästa gång du kommer dit!

Gator/trafik/parkering

Vi bor i ett område med mycket bilar och mycket barn – något som inte alltid passar bra ihop. Vårt område är klassat som Gångfartsområde, och med detta menas följande:

 • Gående har företräde.
 • Fordon får köras i gånghastighet, max 10 km/h. Detta gäller bilar, cyklar, mopeder, motorcyklar etc.
 • Parkeringsförbud gäller på gatorna.
 • Besöksparkeringen skall användas när utrymmet vid husen inte räcker till för utomstående.
 • Parkeringsplatserna vid infarterna är ENDAST till för de besökande till Mystängen, och de kan nyttjas i 6 timmar utan parkeringstillstånd. Varje besök måste anmälas via SMS eller APP. Tillstånd finns för utlåning hos styrelsen.
 • Vid parkering på gatorna i området, eller vid längre parkering än 6 timmar utan tillstånd, kan böter utges till fordonsägaren.
 • Gator och gemensamma parkeringar får av säkerhetsskäl inte användas som lekutrymmen för barn och det är föräldrarnas ansvar att tillse att barnen leker på andra, mer säkra platser i området.
 • Det är inte heller tillåtet att spärra av de allmänna vagarna med konor, möbler eller andra attiraljer.

Övrigt

 • Det är inte tillåtet att såga ned, förstöra eller flytta buskar eller träd som finns på de allmänna ytorna.
 • Det är inte tillåtet att flytta ut sin tomtgräns på samfällighetens mark.
 • Föräldrar ansvarar för eventuella skadegörelser som deras barn utför.
 • Det är strängeligen förbjudet att sätta upp taggtråd eller taggbuskar på de ytor som gränsar mot samfällighetens mark, t.ex. lekplatser och gångbanor.
 • Varje husägare skall följa de regler och förordningar som finns avseende hundar och katter, Information från Göteborg stad.
 • Samfällighetsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast på förfallodagen. Vid försenad betalning utgår en förseningsavgift som fastställts på föreningsstämman.
 • Vid utebliven, eller försenad betalning skickas ärendet till Kronofogden för verkställighet, med extra kostnader för husägaren som följd.
 • Tänk på att visa hänsyn, och undvik hög musik och störande ljud sent på kvällarna.
12 jun, 2022
Avatar

Robbin Hultgren